Διατμηματικό ΠΜΣ στα Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών

  Τα Τμήματα

  1. Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών,
  2. Ιατρικής,
  3. Μουσικών Σπουδών,
  4. Δημοσιογραφίας και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) και το
  5. Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Πανεπιστημίου Μακεδονίας Οικονομικών και Κοινωνικών Επιστημών (ΠΑΜΑΚ)

  λειτουργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4485/4-8-2017 (ΦΕΚ 114/τ.Α΄/4-8-2017) : «Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες διατάξεις» τo Διατμηματικό Διαπανεπιστημιακό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΔΠΜΣ) με τίτλο «Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών», που ιδρύθηκε αρχικά σύμφωνα με τις διατάξεις της με αριθμό Υπουργικής Απόφασης 116459/Β7/3-12-2003 (ΦΕΚ 1844/τΒ΄/10-12-2003) και επανιδρύεται σύμφωνα με τις τρέχουσες διατάξεις προκειμένου να λειτουργήσει από το ακαδημαϊκό έτος  2018-19.

  Το ΔΔΠΜΣ που οργανώνεται και λειτουργεί με τη συνεργασία όλων των προαναφερθέντων τμημάτων, έχει ως αντικείμενο την ανάπτυξη ενός νέου διεπιστημονικού πεδίου μεταπτυχιακών σπουδών το οποίο διαμορφώνεται ως αποτέλεσμα της σύγκλισης επιστημονικών κλάδων που σχετίζονται με τη θεωρία και εφαρμογές προηγμένων συστημάτων υπολογιστών και επικοινωνιών.

  Διαβάστε αναλυτικά τον Κανονισμό Λειτουργίας ή τη σχετική Υπουργική Απόφαση.


  ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα χρήσης και ανάπτυξης προηγμένων εφαρμογών των τεχνολογιών της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών, με στόχο τη δημιουργία ενός ανθρώπινου δυναμικού με υψηλή θεωρητική κατάρτιση και τεχνογνωσία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες που επιβάλει η ραγδαία αναπτυσσόμενη τεχνολογική εξέλιξη, να στελεχώνει τις επιχειρήσεις νέων τεχνολογιών και να αποτελεί τον πυρήνα επιμόρφωσης – κατάρτισης του υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου.

  Παράλληλα επιδιώκεται η ενίσχυση της διεπιστημονικής έρευνας, η εκπόνηση πρωτοποριακών έργων εφαρμοσμένης έρευνας, και η ανάπτυξη των αντίστοιχων κλάδων.

  KΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΠΛΩΜΑΤΑ

  Για να επιτύχει το σκοπό της πληρέστερης ειδίκευσης το ΔΔΠΜΣ οργανώνεται σε τρεις επιμέρους κατευθύνσεις:
  Α. Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδίκτυο των Πραγμάτων
  Β. Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές
  Γ. Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση.

  Το ΔΔΠΜΣ απονέμει, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ.) στα«Προηγμένα Συστήματα Υπολογιστών και Επικοινωνιών» με κατευθύνσεις: α) Τεχνολογίες Διαδικτύου και Διαδικτύου των Πραγμάτων, β) Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές, γ) Τεχνολογίες του ήχου και της εικόνας στην παραγωγή και την εκπαίδευση. Το δίπλωμα συντάσσεται στην ελληνική και αγγλική γλώσσα.

  ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

  Η χρονική διάρκεια για την απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ.) ορίζεται σε τρία διδακτικά εξάμηνα .
  Ο φοιτητής/φοιτήτρια υποχρεούται να παρακολουθήσει τα μαθήματα των Α΄ και Β΄ εξαμήνων που αντιστοιχούν σε 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS) και να εκπονήσει τη μεταπτυχιακή διπλωματική εργασίας στο Γ΄εξάμηνο η οποία αντιστοιχεί σε 30 πιστωτικές μονάδες (ECTS) .