Επιλογή Υποψηφίων

Η αποδοχή των αιτήσεων και η  επιλογή των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης γίνεται από επιτροπές  καθηγητών οι οποίοι  συμμετέχουν στο ΔΔΠΜΣ. Οι επιτροπές αυτές ορίζονται  από την ΕΔΔΕ του ΔΔΠΜΣ.

Σύμφωνα με το  άρθρο 4 παρ. 1 του N. 3685/2008  τα κριτήρια επιλογής των υποψηφίων πρέπει να είναι  τα εξής:

  • Ο γενικός βαθμός του πτυχίου.
  • Η επίδοση του υποψηφίου ή της υποψήφιας  σε συναφή προς το ΔΔΠΜΣ   προπτυχιακά μαθήματα.
  • Η επίδοση του υποψηφίου ή υποψήφιας σε διπλωματική ή πτυχιακή εργασία.
  • Η τυχόν υπάρχουσα σχετική με τα γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ   επαγγελματική ή  ερευνητική δραστηριότητα.
  • Η κατοχή άλλων πτυχίων ή τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών σχετικών με τα    γνωστικά αντικείμενα του ΔΔΠΜΣ.
  • Δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων.
  • Τα αποτελέσματα συνεντεύξεων ή γραπτών εξετάσεων που ενδέχεται να ορίσει η  επιτροπή επιλογής των υποψηφίων κάθε κατεύθυνσης.

Για την ποσοτική αξιολόγηση των κριτηρίων εφαρμόζεται σύστημα μοριοδότησης κάθε κριτηρίου, ως εξής:

 Μοριοδότηση κριτηρίων επιλογής εισακτέων

   Α. -1η Κατεύθυνση (Δικτυακή Υπολογιστική-Ηλεκτρονικό Εμπόριο) και

       -2η Κατεύθυνση (Ευφυή Συστήματα – Μεθοδολογίες Υπολογιστικής Νοημοσύνης και Εφαρμογές).

 Μόρια  πτυχίου: Υπολογίζονται από τον τύπο “Συντελεστής*(βαθμό πτυχίου ή διπλώματος)”. Ο συντελεστής είναι 1.6, 1.8 ή 2.0  αν το πτυχίο είναι από ΑΤΕΙ,  Πανεπιστημιακά  Τμήματα /Τμήματα Πολυτεχνικών Σχολών  τετραετούς διάρκειας ή πενταετούς διάρκειας αντίστοιχα.

Μόρια Διπλωματικής εργασίας:  o βαθμός διπλωματικής εργασίας εφόσον κριθεί ότι η διπλωματική είναι σχετική με το  αντικείμενο του μεταπτυχιακού προγράμματος.

Μόρια συνάφειας προπτυχιακού τίτλου σπουδών: η συνάφεια του προπτυχιακού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο της  κατεύθυνσης λαμβάνει κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.

Μόρια συναφών Μεταπτυχιακών Σπουδών:  η κατοχή άλλου μεταπτυχιακού τίτλου συναφούς αντικειμένου με την  κατεύθυνση  λαμβάνει 10 μόρια.

Μόρια σχετικών δημοσιεύσεων:  δημοσιεύσεις  σχετικές με το αντικείμενο της  κατεύθυνσης  λαμβάνουν  κατ’ ανώτατο όριο 15 μόρια.

Μόρια σχετικής ερευνητικής ή/ και επαγγελματικής εμπειρία:    κατ’ ανώτατο όριο 10 μόρια.

Μόρια γνώσης Αγγλικής γλώσσας: 2 για επίπεδο Β2, 4 για επίπεδο  Γ1/C1  και 5 για επίπεδο Γ2/C2.

Προφορική Συνέντευξη ή γραπτή εξέταση: Η προφορική συνέντευξη ή η γραπτή εξέταση διεξάγεται από την Επιτροπή Επιλογής εισακτέων της  κατεύθυνσης και σκοπός της είναι τόσο  η διακρίβωση των ακαδημαϊκών των γνώσεων που απαιτούνται για την παρακολούθηση του ΔΔΠΜΣ όσο και η αξιολόγηση των δυνατοτήτων τους σε τομείς όπως είναι η ανάγνωση και κατανόηση, οι αναλυτικές δεξιότητες, οι λόγοι για τους οποίους επελέγη από τον υποψήφιο το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό πρόγραμμα κ.α. . Η  συνέντευξη  ή γραπτή  εξέταση βαθμολογείται με την κλίμακα 1-10 και ο τελικός βαθμός προκύπτει ως ο μέσος όρος των βαθμών των τριών μελών της Επιτροπής Επιλογής. Τα μόρια της συνέντευξης ή της γραπτής εξέτασης  προκύπτουν από τον πολλαπλασιασμό του βαθμού επί το συντελεστή 2.

 Β. – 3η Κατεύθυνση (Τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών του ήχου και της εικόνας για την εκπαίδευση και την παραγωγή)

 

A/A

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΣΥΝΤΕΛ. ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ (%)

1

Συνάφεια προπτυχιακών σπουδών

0-30

2

Συνάφεια διπλωματικής εργασίας

0-10

3

Βαθμός διπλωματικής εργασίας

0-6

4

Σχετικά προπτυχιακά μαθήματα

0-6

5

Μέσος βαθμός επίδοσης στα παραπάνω

0-6

6

Συναφείς μεταπτυχιακές σπουδές

0-8

7

Σχετική ερευνητική δραστηριότητα

0-6

8

Σχετικές δημοσιεύσεις

0-6

9

Σχετική επαγγελματική εμπειρία

0-10

10

Συνέντευξη

0-12

Σύνολο

0-100

Ο αριθμός των μεταπτυχιακών  φοιτητών που μπορεί να γίνει δεκτός στο πρόγραμμα  κάθε έτος ορίζεται σε δεκαπέντε (15)  ανά κατεύθυνση (σύνολο 45 μεταπτυχιακές/κοί φοιτητές/τριες).

 Γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα επί πλέον του αριθμού εισακτέων,  υπότροφοι του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ) που πέτυχαν σε  σχετικό  με το γνωστικό αντικείμενο του ΔΔΠΜΣ διαγωνισμό μεταπτυχιακών σπουδών εσωτερικού,  αλλοδαποί υπότροφοι του ελληνικού κράτους σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 4 του Ν.3685/08  καθώς επίσης και  φοιτητές  του προγράμματος LLP/Erasmus.

Επίσης γίνονται δεκτοί ως υπεράριθμοι και όσοι υποψήφιοι έχουν ισοβαθμήσει κατά την αξιολόγηση των κριτηρίων επιλογής με τον τελευταίο επιλεγέντα υποψήφιο.

Τέλος, είναι δυνατόν με αιτιολογημένη απόφαση της ΕΔΔΕ και για σοβαρούς λόγους να εγκριθεί αίτηση επανεγγραφής διαγραφέντος μεταπτυχιακού φοιτητή σε νέο κύκλο σπουδών.