Υποτροφίες

Δίνονται τρις (3) υποτροφίες σε κάθε κύκλο σπουδών, μία (1) σε κάθε κατεύθυνση.

Δικαίωμα υποτροφιών έχουν οι φοιτητές που θα διακριθούν με την καλύτερη επίδοση στα μαθήματα του 1ου εξαμήνου (ένας φοιτητής ανά κατεύθυνση) .